Regulamin korzystania z serwisu

www.DOBRAPRAKTYKAŻEGLARSKA.pl

Definicje:

JASA Jarosław Szamborski

z siedzibą w Warszawie, 01-875 Warszawa, ul. Zgrupowania Żmija 17c m.6, NIP 525-121-06-60, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej przez Prezydenta miasta stołecznego Warszawa pod numerem 461876, , właściciel serwisu www.dobrapraktykazeglarska.pl.

Serwis - każdy serwis, zespół stron internetowych składających się na platformę internetową, będący własnością JASA Jarosław Szamborski zwany ?Serwisem" w dalszej części Regulaminu. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są lub mogą być świadczone w przyszłości, odpłatne i nieodpłatne usługi na rzecz Użytkowników związane z przedmiotem Serwisu.

Regulamin - niniejszy regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu. Postanowienia Regulaminu wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Użytkowników Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem Serwisu. Niniejszy Regulamin stanowi zbiór uniwersalnych, obowiązujących wszystkich Użytkowników zasad.

Użytkownik - osoba pełnoletnia odwiedzająca Serwis, która zaakceptowała niniejszy Regulamin i która ma prawo, przy zachowaniu zasad Regulaminu, a także instrukcji, haseł i odnośników zamieszczonych w samym Serwisie do korzystania ze wszystkich możliwości, jakie oferuje dany Serwis. Osoba niepełnoletnia może być użytkownikiem Serwisu, o ile zgodę na jej uczestnictwo wyrażą rodzice bądź prawni opiekunowie. Na zasadach określonych niniejszym Regulaminem za Użytkownika uważa się również każdą osobę korzystającą w ograniczonym zakresie z Serwisu, tj. bez wypełnienia procedur rejestracyjnych, o ile zostały udostępnione takie możliwości przez JASA Jarosław Szamborski. Brak procedury rejestracyjnej w szczególności nie wyłącza odpowiedzialności Użytkownika określonej w pkt 2.1 niniejszego Regulaminu.

Profil - zbiór informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę danego Użytkownika mogący zawierać m.in. dane osobowe, kontaktowe, adres e-mail oraz inne informacje, przekazywane dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika do Serwisu, które są udostępniane i prezentowane na stronie Użytkownika w Serwisie.

I. PRAWA I OBOWIĄZKI
Użytkownik:

1.1. Użytkownik zobowiązany jest do przekazania JASA Jarosław Szamborski wypełnionego formularza rejestracji*. Każde zalogowanie się na stronę Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. Rejestracja w Serwisu jest dobrowolna i bezpłatna.

1.2 Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Serwisu w sposób, który nie narusza przepisów prawa, praw osób trzecich, zasad współżycia społecznego oraz niniejszego Regulaminu.

1.3 Użytkownik jest zobowiązany do powstrzymania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisu oraz korzystania z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników.

1.4 Wypełnienie formularza przez Użytkownika jest równoznaczne z Jego oświadczeniem, że:

a) podane w formularzu dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym (Użytkownik jest zobowiązany we wszystkich formularzach do podawania prawdziwych danych określających jego osobę);

b) Użytkownik zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.

II. ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

2.1 Odpowiedzialność Użytkownika:

W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec JASA Jarosław Szamborski z tytułu naruszenia prawa (w tym praw autorskich, praw do znaku towarowego, zasad uczciwej konkurencji, zasad współżycia społecznego), dóbr osobistych (w tym praw do wizerunku) przez zamieszczenie przez Użytkownika Materiałów w Serwisie - Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia na swój koszt i ryzyko wszelkich kroków prawnych zapewniających należytą ochronę JASA Jarosław Szamborski przed takimi roszczeniami. W szczególności zobowiązuje się wystąpić jako pozwany w miejsce JASA Jarosław Szamborski lub w przypadku braku takiej możliwości przystąpić po stronie JASA Jarosław Szamborski do wszelkich postępowań toczących się przeciwko JASA Jarosław Szamborski Zobowiązuje się także zwolnić JASA Jarosław Szamborski z odpowiedzialności zgodnie z art. 392 kodeksu cywilnego oraz pokryć wszelkie koszty, jakie JASA Jarosław Szamborski poniesie lub jakie będzie zobowiązany zapłacić osobie trzeciej w związku z roszczeniem lub pozwem sądowym o naruszenie prawa autorskiego, dóbr osobistych, praw pokrewnych lub praw do znaku towarowego i wszelkich innych praw, jakie ta osoba zgłosi w związku z naruszeniem jej praw.

III >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

3.1 JASA Jarosław Szamborski zastrzega, że stosowany w Serwisie

- układ i kompozycja stron,

- nawigacja

- elementy graficzne

- interaktywne aplikacje

- zdjęcia, teksty, materiały audio i wideo

nie stanowiące odrębnej własności Użytkowników, stanowią własność JASA Jarosław Szamborski i są prawnie chronione.

3.2. JASA Jarosław Szamborski ma obowiązek:

- usunięcia Profilu na żądanie Użytkownika (profilu tego Użytkownika).

IV. Dane osobowe, poufność

4.1. JASA Jarosław Szamborski oświadcza, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że w celu korzystania z Serwisu konieczne jest podanie do wiadomości JASA Jarosław Szamborski adresu e-mail (adresu elektronicznego) według zamieszczonego formularza.

4.2. Użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez JASA Jarosław Szamborski swoich danych osobowych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926), przyjmując do wiadomości, że przysługuje mu prawo dostępu do tych danych, a także ich poprawiania. Prawa JASA Jarosław Szamborski obejmują również prawo do przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, administracyjnych i statystycznych. Użytkownik wyraża również zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie podanych danych, w tym adresu elektronicznego, przez JASA Jarosław Szamborski w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na polepszenie jakości usług świadczonych przez JASA Jarosław Szamborski - zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.3. Osobiste dane, adresy oraz dane świadczące o sposobie korzystania z Serwisu będą przekazywane osobie trzeciej tylko w przypadku wystąpienia okoliczności opisanych w obowiązujących przepisach prawa.

V. Postanowienia końcowe

5.1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.2. Wszelkie uwagi, reklamacje, komentarze i pytania, dotyczące działania Serwisu www.dobrapraktykazeglarska.pl prosimy kierować na adres ?REDAKCJI (kontakt)?..lub zgłaszać listownie na adres: JASA Jarosław Szamborski 01-875 Warszawa, ul. Zgrupowania Żmija 17c m.6 z dopiskiem DPZ.

5.3. JASA Jarosław Szamborski zastrzega, że Regulamin ten może ulec zmianie - za dwutygodniowym uprzedzeniem o jej wprowadzeniu.

5.4. Regulamin wchodzi w życie z dniem zamieszczenia go w serwisie www.dobrapraktykazeglarska.pl

* w przypadku osoby niepełnoletniej - za korzystanie z Portalu niezgodne z zasadami niniejszego Regulaminu odpowiedzialność ponoszą rodzice/prawni opiekunowie.

Rodzice/prawni opiekunowie są zobowiązani do wypełnienia i dostarczenia do JASA Jarosław Szamborski formularza będącego Załącznikiem nr 1 do Regulaminu korzystania z Serwisu www.dobrapraktyzeglarska.pl (formularz znajduje się pod tekstem Regulaminu).

Właściciel JASA Jarosław Szamborski

Prosimy o czytelne wypełnienie i podpisanie niniejszego formularza.

(miejscowość i data)

Załącznik nr 1 do Regulaminu korzystania z Serwisu www.DOBRAPRAKTYKAZEGLARSKA.pl

Imię i nazwisko (rodzica/prawnego opiekuna):................................................................

Adres zameldowania: .....................................................................................................

Adres korespondencyjny: ...............................................................................................

PESEL:..................................................

Adres e-mail: ....................................................

Zgadzam się na założenie przez mojego syna/córkę ....................................................

(imię i nazwisko dziecka)

profilu użytkownika w Portalu ..............................................................

(adres www portalu)

(podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Wypełniony i podpisany formularz prosimy przesłać:

- listownie: JASA Jarosław Szamborski, 01-875 Warszawa, ul. Zgrupowania Żmija 17c m.6,

- lub po zeskanowaniu - pocztą elektroniczną do redakcji Serwisu.