Reklama

Format Opis reklamy cena netto PLN* nazwa skr.
pionowe Prawa szpalta cała 0,60 1P
pionowe Prawa szpalta 1/2 0,30 1/2P
pionowe Prawa szpalta 1/3 0,20 1/3P
poziome Cała strona redakcyjna 0,95 1S
poziome 1/2 strony redakcyjnej 0,70 1/2S
poziome 1/3 strony redakcyjnej 0,40 1/3S
*ceny netto za ściągnięcie 1 pliku pdf
Istnieje także możliwość zamówienia wykonania formy reklamowej jeżeli takiej Państwo nie posiadają.

Cena za wykonanie reklamy na zamówienie to odpowiednio dla:

1P , 1/2P , 1/3P to 100 PLN
1/3S , 1/2S to 170 PLN
1S to 200 PLN

 

WARUNKI ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA:

 1. Na mocy niniejszego zamówienia, Klient zleca JASA dokonanie dystrybucji reklamy Klienta poprzez umieszczenie jej w periodyku internetowym ?Dobra Praktyka Żeglarska? numer 1/kwiecień/2009, dystrybuowanym za pośrednictwem serwisu internetowego www.dobrapraktykazeglarska.pl,

 2. Format reklamy określa Klient zgodnie z poniższym schematem oraz cennikiem,

 3. Z tytułu usług świadczonych przez JASA na podstawie niniejszego zamówienia, Klient zapłaci JASA wynagrodzenie w wysokości będącej iloczynem liczby ściągnięć pliku w formacie PDF, zawierającego reklamę/y Klienta i ceny pojedynczego formatu reklamowego, w danym numerze periodyku, przy czym maksymalna liczba ściągnięć, za które będzie naliczana należność Klienta względem JASA to 5?000 (słownie: pięć tysięcy) za każdy z numerów periodyku,

 4. Przez pojedyncze ściągnięcie pliku PDF rozumiane jest wyłącznie pierwsze ściągnięcie przez Unikalnego Użytkownika serwisu danego numeru kwartalnika ?DOBRA PRAKTYKA ŻEGLARSKA?,

 5. Wszystkie formy reklamowe zamieszczone w pliku PDF mogą byś wykorzystane jako bezpośrednie przekierowanie na serwis Klienta pod warunkiem podania przez Klienta docelowego adresu URL,

 6. Z uwagi na fakt, że ?DOBRA PRAKTYKA ŻEGLARSKA? będzie ukazywała się z częstotliwością raz na kwartał, Klient zobowiązuje się do dokonania zapłaty raz w miesiącu, na podstawie faktury VAT wystawionej pierwszego dnia roboczego miesiąca następującego po zakończeniu miesiąca, za który następuje rozliczenie za dokonaną usługę,

 7. Klient dokona płatności w terminie 14 dni od wystawienia faktury VAT na rachunek bankowy JASA:
  34 1090 1014 0000 0001 0880 1214 Bank Zachodni WBK

 8. Klient oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia JASA do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta

 9. Klient zobowiązuje się dostarczyć materiały reklamowe zgodne ze specyfikacją w terminie 7 dni przed datą wydania kolejnego nr periodyku,

Tabela rozmiarów reklam

Wszystkie materiały muszą być nadesłane w rozdzielczości minimum 72 dpi (większa rozdzielczość nie stanowi przeszkody w obróbce materiału)

* Dla wszystkich form poziomych wymagany jest minimalny spad 2 mm z każdej strony